Шинэ е  хошин шог Шинэ е  хошин шог Шинэ е  хошин шог Шинэ е  хошин шог Шинэ е  хошин шог